Search Result for "dgnd3700v2 port forwarding"

ว ธ การ forward port router สองต ว แก ป ญหา router แถมไม แรงพอ

วิธีการ Forward Port Router สองตัว : แก้ปัญหา Router แถมไม่แรงพอ

วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ Forward Port ระหว่าง Router สองตัว ในกรณีที่ Modem Router จากทาง ISP ที่แถมให้มานั้นไม่เพียงพอกับความต้องการหรือว่าประสิทธิภาพนั้นไม่ดี .. เราจึงต้องทำการ ...

OverclockZoneTV,   Posted on: 7 months ago